fbpx

Tiêu chuẩn đánh giá cá bảy màu

World Guppy Association (WGA) – http://www.world-guppy.de Giới thiệu Mục đích của bản tiêu chuẩn này là so sánh cá với tiêu chuẩn, chứ không phải giữa cá với nhau, theo cách này mỗi ứng viên đạt chuẩn đều được điểm tối đa. Điểm số bị trừ tùy vào từng lỗi được phát hiện bởi vì nó […]